HÃ ndverker i arbeid

Næringsliv

Målet er at Hjelmeland skal opplevast å vera ein god stad å driva næring.

Kommunen arbeidar for å vera ein næringsvennleg kommune, og skal leggje til rette for utvikling og vekst, å trygga eksisterande arbeidsplassar og for at det kan skapast nye.

Det er ei eit variert og godt næringsliv i Hjelmeland, med høg kompetanse innafor fleire fagfelt. Saman med eksisterande apparat i kommunen, fylkeskommunen, Ryfylke IKS med fleire, skal me bidra til god kommunikasjon med næringslivet og kunna visa vidare til rett hjelp når det trengs.

Dei største næringane i Hjelmeland er havbruk og landbruk. Handels- og servicenæringar, bygg- og anlegg, bergverk og reiseliv er også viktige næringsgreiner.

Interesseorganisasjonar for næringslivet

Hjelmeland Handels- og Serviceforening (HHSF) er ei aktiv forening for næringslivet i Hjelmeland kommune med over 50 medlemmer i mange bransjar. Dei har utarbeida ei informasjonsbrosjyre der du finn beskrivelse av medlemsbedriftene og tips til ulike aktivitetar og opplevingar i Hjelmeland.

Facebook | Hjelmeland Handels- og Serviceforening

Næringsforeningen sin ressursgruppe for Ryfylke arbeider for at Ryfylke skal utvikle seg i ønska retning etter at Ryfast står ferdig, og består av i dag av medlemmer frå næringsliv og lokale næringsforeninger i Ryfylke.