Viganeset Nord kart1

Næringsareal i Hjelmeland - Viganeset Nord

• Om lag 100 dekar regulert industriområde – ca. 50 dekar ubebygd/delvis opparbeidd

• 40 dekar nytt areal i kommuneplan

• Kommunal kai

• Reguleringsplan gir rom for utviding i sjø (15 dekar) + ny kailinje

• «Fiber i luft» – fiber under planlegging/utbygging

• Aktørar: Mowi, Askvik Aqua, SFD, Eco solutions, Stangeland, Vartdal Plast, IVAR

• Grunneigar ubebygd areal: Vighedlå AS

• Sjå meir i Reguleringsplan eller i Kommuneplan