Barnevik kart2

Næringsareal i Fister - Barnevik

• Her er i dag tømmerkai

• 10 dekar regulert industriareal i tilknyting til tømmerkaien – kommunen har leigeavtale med rom for framleige

• 45 dekar framtidig industriareal i kommuneplan

• Manglar fiber i dag

• Sjå meir i Reguleringsplan eller i Kommuneplan